Wonen in een polderlandschap

De woonwijk ’t Roblespark is ten noordoosten van het centrum van Grootegast gelegen. Het betreft een dorpsuitbreiding  in een landschappelijke setting. De nadruk ligt op het individuele karakter van de woningen, waarbij gestreefd wordt naar een grote diversiteit aan woningen. De gekozen architectuur grijpt terug op de traditionele Groningse dorpsbouw daterend uit de jaren 1900 tot 1930, waaronder de woning typologieën Dwarshuis, Villa, de Amsterdamse School en Delftse School.

Een essentieel onderdeel van de dorpsuitbreiding zijn de overgangen naar het omliggende landschap. Daarin zijn vier verschillende overgangen onderscheiden; het Lint, het Park, het Veenweidegebied en het Coulisselandschap. Tussen het bestaande dorpslint aan de zuidzijde en de nieuwe uitbreiding is een open zone gecreëerd. Aan de westzijde wordt een natuurlijke overgang naar het naastgelegen bos en park gecreëerd. Ten noorden van de nieuwe uitbreiding ligt de Grootegast molenpolder. De overgang naar deze polder is niet bebouwd, maar open gehouden en vernat. Tevens is dit open landschap doorgetrokken in twee noord-zuid georiënteerde groenstroken in de dorpsuitbreiding.  Aan de oostzijde wordt het gebied begrensd door de Grootegastertocht. Een zachte overgang is wenselijk om het open landschap en de dorpsuitbreiding geleidelijk in elkaar over te laten gaan.

Beeldkwaliteitsplan

De uitbreidingslocatie ’t RoblesPark is onderhavig aan een beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan stelt voorschriften aan de verschijningsvorm, het beeld en de sfeer van de te bouwen woningen. Het beeldkwaliteitsplan maakt in de verschillende deelgebieden onderscheid tussen verschillende typen van woningen te weten dwarshuis, villa, Amsterdamse school en Delftse school. Voor het gedeelte ‘t RoblesPark fase 2a zijn de Amsterdamse school en de Delftse school van toepassing.

Amsterdamse school

De Amsterdamse school kenmerkt zich onder andere door een asymmetrische opzet, een horizontale gelaagdheid zoals liggende raampartijen, is bij voorkeur tweebeukig en heeft een kap die haaks op de weg staat.

Delftse school

De Delftse school kenmerkt zich onder andere door een korte rechthoekszijde waarbij de topgevel naar de weg is gekeerd, een nagenoeg gesloten wand en een zadeldak (andere vorm is ongebruikelijk).

Hieronder een impressie:

beeldkwaliteitsplan impressie

Inrichten van erven

Naast het stellen van voorschriften aan de te bouwen woningen, stelt het beeldkwaliteitsplan ook voorschriften aan de inrichting van de erven. Uitgangspunt is dat er sprake is van een groen en landschappelijk beeld. Daarom is het wenselijk dat er groene erfafscheidingen worden geplaatst. Schuttingen van hout of steenachtig materiaal worden niet passend geacht.

Parkeren

Parkeer bordUitgangspunt voor de twee-onder-een-kapwoningen en de vrijstaande woningen in ’t Roblespark, is dat parkeren plaatsvindt op eigen erf. De ruimte op voor- en zijerven is van voldoende maat om te kunnen voorzien in parkeerruimte voor tenminste 2 auto’s. In de openbare ruimte zullen derhalve geen parkeerplekken worden ingericht.