Ontwikkelingen voormalige locatie tennisbanen aan de Noord

Naar verwachting starten wij aan het begin 2022 met de verkoop van een drietal bouwkavels gelegen op de voormalige tennisbaan locatie aan de Noord te Grootegast. Dit terrein biedt ruimte voor de bouw van 3 vrijstaande woningen op kavels  van ca. 1.200 m2. Het achterste gedeelte van het terrein dat grenst aan het park, krijgt de bestemming ‘groen’ en blijft eigendom van de gemeente.

Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken, is een bestemmingsplanprocedure gestart. In verband daarmee zijn enkele onderzoeken verricht, waaruit is gebleken dat er in de omgeving van het terrein beschermde diersoorten aanwezig zijn. Als gevolg daarvan is de verkaveling enigszins aangepast.

Wij verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan in eind 2021 ter inzage kan worden gelegd. De uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad verwachten wij begin 2022. Pas als het vastgestelde bestemmingsplan onherroepelijk is, kunnen de kavels worden uitgegeven.

Mocht u tussentijds vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. Snitjer van het team Wonen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0594 of via wonen@westerkwartier.nl.